ویژگی ها و مزایا کابل بلدن
ادغام با معماری موجود: به راحتی با اکثر معماری های کنترل کارخانه با فواصل شبکه تا 4000 فوت متصل میشود.
قابلیت اطمینان عالی: کابل های  بلدن Modbus بیش از 20 سال عملکرد ثابت شده در برنامه های کاربردی حیاتی تحت شرایط سخت دارند.