A یک دستگاه Master را به یک یا چند دستگاه Slave متصل می کند. از این پس، دستگاه های Slave را ابزارهای اندازه گیری با ارتباط سریال در نظر خواهیم گرفت، حتی اگر کابل کشی برای همه دستگاه های Modbus مشابه باشد.
هر دستگاه دارای یک علامت است که برای راحتی به عنوان A و B نشان داده شده است. در این دو ترمینال کابل ارتباطی به گونه ای متصل می شود که تمام دستگاه هایی که در ارتباط شرکت می کنند به صورت موازی به هم متصل شوند.تمام پایانه های "A" باید به یکدیگر و تمام پایانه های "B" باید به ترتیب به یکدیگر متصل شوند.
برخلاف آنچه در بسیاری از سیستم های توزیع انرژی اتفاق می افتد، نحوه اتصال موازی دستگاه ها مهم است. سیستم RS485 مورد استفاده برای ارتباط Modbus یک کابل اصلی (Bus یا Backbone) را فراهم می کند که تمام دستگاه ها باید تا حد امکان کوتاه به آن متصل شوند.
کابل اصلی باید کمتر از 750 مترباشه! این فاصله شامل شاخه ها نمی شود (که باید کوتاه باشند). حداکثر تعداد دستگاه هایی که می توان به کابل اصلی متصل کرد 32 عدد است.
کابل مورد استفاده باید دارای پیچش و شیلد( شیلد ممکن است بافته شده باشد (از شبکه ای از سیم های رسانای نازک تشکیل شده است) یا یک فویل (متشکل از یک ورقه فلزی که در اطراف هادی ها پیچیده شده است). باشد . به عنوان مثال می توان کابل Belden 3105A را مشخص کرد، اما می توان از انواع مختلف کابل با ویژگی های معادل استفاده کرد.

محافظ کابل بایدفقط یک ارت داشته باشد. به طور معمول، این اتصال در یک انتهای کابل اصلی انجام می شود.
اگر Master مورد استفاده یک کامپیوتر شخصی باشد، به طور کلی یک مبدل سریال RS232/RS485 اتصال به گذرگاه را فراهم می کند.
به منظور جلوگیری از انعکاس سیگنال، باید در هر انتهای کابل اصلی یک مقاومت 120 اهمی نصب شود. مقاومت انتهایی فقط باید در اناهای کابل اصلی استفاده شود. اگر طول کل کابل اصلی کمتر از 50 متر باشد، می توان از مقاومت های پایانی در انتهای کابل اصلی اجتناب کرد.